Правилник за ползване на помещения  

от сградния фонд на Арменски Културен Дом,  гр. София, бул. Тодор Александров 31 и сградата на ААПЦ Св.Богородица ул. Лайош Кошут 6

1. Общи положения

Настоящият правилник има за цел да регламентира и урегулира реда и начина за ползване на сградния фонд на сградите на Арменския Културен Дом, находящ се в гр. София, бул. Тодор Александров 31 и ААПЦ Света Богородица, находяща се в гр. София на ул. Лайош Кошут 6, наричани СГРАДИТЕ по-надолу.

2. Сигурност

 • Достъпът до сградата и всички прилежащи помещения е контролиран и регулиран посредством автоматизирана система за достъп, управлявана централно от ЦН към ААПЦ – гр.София – Собственик на Сградата;
 • сградата и прилежащите помещения се намират под постоянно видео-наблюдение за целите на обезпечаване на сигурността на имота и неговите посетители. Записите от видео-наблюдението се съхраняват от ЦН към ААПЦ – гр.София – Собственик на Сградата като собственик на имота и се предоставят при необходимост единствено на органите на реда след предоставяне на основание за това;
 • право на достъп до сградата и помещенията в нея имат само участници в организирани събития, посетители наКлуб-библиотека Агоп Мелконян или други организирани мероприятия на територията на сградите;
 • всички входни врати на и в сградите следва да бъдат надлежно затваряни и да не се пречи или осуетява работата на Системата за контрол на достъп до сградата; 
 • всеки организатор на събитие има отговорността за съхранението и разпространението на кодовете за достъп до сградата. Всички възникнали вреди или неоторизиран достъп до сградата с генериран за конкретно събитие код се считат за такива причинени от ползвателя на помещение за конкретното събитие;
 • всички посетители на сградите имат задължение да не допускат външни или случайни лица на територията на сградата, а в случай на установяване на такива следва незабавно да уведомят персонала на сградата или органите на Полицията на тел. 112;
 • всички посетители и организатори на събития в сградите имат задължение да спазват наложени от държавните власти изиксвания, свързани с обявени епидемични и други мерки и носят отговорност в случай на наложени санкции в този смисъл. 

3. Противопожарна безопасност

 • Сградите са снабдени с всички задължитени средства за пожарогасене. Те следва да се използват единствено в случай на необходимост и по предназначение, съгласно указателните табели. В случай на възникване на пожароопасна ситуация, ползвателите следва да предприемат всички разумни действия за предотвратяване и разрастване на опасността, както и незабавно да уведомят органите на Пожарната на тел  112;
 • Евакуацията на посетители в сградата и нейните помещения, при възникване на пожар, се извършва съгласно указателната схема окачена в коридорите и във централното фоайе (безистен) 
 • Тютюнопушенето  и пушенето на електронни цигари е строго забранено на територията на сградите във всички закрити помещения;
 • Паленето на огън е строго забранено на територията на сградите, освен визрично регламентираните за целта места, обозначени по съответен начин;
 • Ползването на всякакви електрически уреди за отопление или охлаждане, както и друга техника, несъгласувано ЦН към ААПЦ – гр.София – Собственик на Сградата в се счита за нарушение на настоящия правилник и е категорично ЗАБРАНЕНО;

4. Обща безопасност и отговорност на посетителите на сградите, стопанисвани от ЦН към ААПЦ Света Богородица

 • всички посетители на се задължават да спазват правилата за безопасност регламентирани в този Правилник; – всички вреди, възникнали в следствие неправилна експлоатация на някое от съоръженията на територията на сградите са за сметка на съответния ползвател;
 • стандартното работно време на сградите е от 09:00 до 18:00 часа. Всички събития, организирани на територията на сградите извън работното време следва да са предварително договорени и регламентирани с ЦН към ААПЦ – гр.София – Собственик на Сградите, като ЦН  си запазва правото да преустанови по всяко време ползването на части от сградния фонд на ААПЦ Св.Богородица, в случай, че това е извън постигнатите договорености;
 • при достъп и ползване на сградния фонд на сградния фонд на ААПЦ Св.Богородица, ползвателите следва да не замърсяват помещенията и общите части, да не поставят съобщения, плакати и други надписи на нерегламенитрани за това места, да не допускат нанасянето на вреди на имуществото находящо се в сградния фонд на сградния фонд на ААПЦ Св.Богородица и да спазват общия обществен ред;
 • при освобождаване на ползваните помещения, ползвателите следва да проверят дали същите са почистени от отпадъци, дали са затворени всички отваряеми прозорци, дали е загасено осветлението и дали не е налице нанесена вреда на имущество на ААПЦ, за което да уведомят незабавно ЦН.

Всяко нарушение на настоящия правилник може да се счита за основание за незабавно прекратяване на правното основание за ползване на части от сградния фонд на ААПЦ Св.Богородица, както и за принудително извеждане на нарушителите от територията на сградите. Всички вреди възникнали в следствие неспазване на този Правилник, вкл. ползване не по предназначение на някое от съоръженията се считат за виновно нанесени от страна  на ползвателя отговорен за съответното събитие.